For Sagsbehandlere i Jobcentre, Faglige organisationer, LAFS, Fleksjobbernetværket og andre fagpersoner!

Vi er klar til samarbejde

billeder/kandidater.jpg
PVP FLEX har fokus på opkvalificering og fastholdelse på arbejdsmarkedet og reel indslusning til arbejdsmarkedet på bedre vilkår i tæt samarbejde med virksomheder.

Indgangen til projekt PVP FLEX

Der er 3 måder at komme ind i projektet på

 1. Opkvalificering på Tietgen for ledige og ansatte fleksjobbere
 2. Opkvalificering på fleksjobberens arbejdsplads i samarbejde med Tietgen
 3. Grundforløbet på Virksomhedsporten A/S for ledige

Kandidater i PVP FLEX

 • Fleksjobansatte og fleksjobvisiterede ledige samt borgere i afklaring mod fleksjob.
 • Kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb under afklaring

SAMARBEJDET

Som samarbejdspartner oplever I en dialog om, hvilke opkvalificeringstilbud jeres borgere kan modtage i et individuelt tilrettelagt og skræddersyet opkvalificeringsforløb hos Tietgen og evt. andre uddannelsesinstitutioner.

Som samarbejdskommune oplever I en grundig dialog i forhold til hvilke af jeres borgere, som er mulige kandidater til projektet. Derudover vil der være en grundig proces, hvor kandidaternes arbejdsidentitet afklares og udbygges.

Det konkrete udbytte gennem projektet

På Tietgen

 • I får vigtig viden om mulighederne for opkvalificering af fleksjobbere og kontanthjælpsmodtagere målrettet arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft.
 • I får afdækket mulighederne for opkvalificering af borgere på særlige vilkår.
 • I får en opkvalificeringsplan og borgeren får hjælp til at gennemføre planen til gavn for den enkelte og en potentiel arbejdsgiver, der vil ansætte på særlige vilkår.

I Virksomhedsporten

 • Afklaring og afprøvning af kandidaternes arbejdsevne koblet med erhvervsrettet kompetenceafklaring.
 • Behovsafdækning i samarbejdsvirksomheder i forbindelse med indslusning af kandidater i virksomhederne.
 • Grundig dialog, sparring og opfølgning med projektets konsulenter angående kandidaternes individuelle udvikling i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet.
 • I får mulighed for gratis rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og I får mulighed for at udplacere borgere i praktikker og mulige jobåbninger på særlige vilkår.

Visitation til PVP FLEX

 1. Sagsbehandlere kan visiterer borgere til et forløb på Tietgen og Virksomhedsporten. Der tages kontakt til projektets kontaktpersoner.
  Se kontakt.
 2. Arbejdsgivere kan kontakte PVP FLEX for at modtage et tilbud til gavn for medarbejder og virksomheden.
 3. Hvis man som fleksjobber har hørt om PVP FLEX via fagforening, LAFS eller Fleksjobbernetværket, kan man selv tage kontakt via jobcentret eller din arbejdsgiver eller direkte til os for en snak om dine muligheder.

Indgang og deltagelse i PVP FLEX på TIETGEN

Sagsbehandler eller arbejdsgiver kan henvise borgeren til opkvalificeringsforløb hos Tietgen.

Borgerne skal som udgangspunkt være motiveret og selv ønske et opkvalificeringsforløb.

Borgerne kommer til startsamtale og kompetenceafklaring, hvor der udarbejdes en plan for opkvalificeringsforløbet.

Derpå følger de deres undervisning ifølge planen og er tilknyttet de lærere, der står for opkvalificeringen. Når opkvalificeringen er ved vejs ende kommer borgeren til en slutsamtale i PVP FLEX, nogle skal tilbage i jobbet på arbejdspladsen og andre står stærkere i forhold til en kommende arbejdsgiver. Konsulenten bidrager gerne med konkret virksomhedsrettet jobformidling under forløbet.

Borgere der skal på FVU og OBU kommer til samtale og screenes for at afklare hvilket niveau og opkvalificeringsbehov de har, for at imødekomme dem, der hvor de er. Jobsøgning, udarbejdelse af CV og ansøgningsmateriale kan indgå som elementer i dansk undervisning og på AMU forløb i åbent værksted.

Arbejdsgivere kan få opkvalificeret sine medarbejdere til de konkrete opgaver, som de skal løse for virksomheden.

Tilmelding til opkvalificeringsforløb kan ske gennem Tietgens PVP FLEX konsulent.

INDGANG TIL VIRKSOMHEDSPORTEN A/S

I forbindelse med 13 ugers grundforløb (uden for projektet) hos projektets partner identificeres mulige kandidater til projektet i dialog med jobcenter/sagsbehandler. Kandidaterne optrænes i grundforløbet i de praktiske produktions- og serviceopgaver, som som Virksomhedsporten A/S udfører for deres kunder.

Kandidaten støttes i at (gen)lære arbejdsmarkedskrav, og få indsigt i egne eksisterende forudsætninger og jobmuligheder ud fra disse krav. Kandidater som vurderes klar til jobindsats tilbydes deltagelse i projektet for målrettet opkvalificering og jobrettet coaching, på baggrund af behov som er italesat af potentiel arbejdsgiver.

Tilmelding til projektet kan ske gennem hele grundforløbet.

Sideløbende med grundforløbet vil kandidater, der allerede er skrevet ind i projektet, deltage i individuelle samtaler og sparring med projektets konsulenter, og hvis muligt og relevant modtage jobrelevant viden og kompetencepåbygning.

Efter endt grundforløb indsluses kandidaterne i relevante virksomhedspraktikker. Kandidaterne deltager stadig i individuelle samtaler og relevant undervisning sideløbende med deres arbejde i samarbejdsvirksomhederne. Hyppigheden aftales mellem konsulent og kandidater.

Projektkonsulenten sikrer en løbende dialog om arbejdsparathed og giver individuel sparring under hele kandidatens projektperiode. Målet er selvforsørgelse af kandidaten.

Projektophør under opkvalificeringen på Tietgen

Kandidaterne afslutter deres deltagelse i PVP FLEX, når opkvalificeringsforløbet/planen er færdig. For nogen skal de tilbage på deres arbejdsplads, og for andre skal de være jobsøgende, hvis de ikke under forløbet har fundet en kommende arbejdsgiver. Sagsbehandler/arbejdsgiver kontaktes ved massivt fravær, for at finde en løsning.

Projektophør på Virksomhedsporten A/S

Kandidaten afslutter sin deltagelse i projektet ved opnåelse af selvforsørgelse, eller hvis projektet i dialog med sagsbehandler vurderer, at projektindsatsen ikke skaber den nødvendige motivation og progression f.eks. ved massivt fravær eller afvisning af reel og realistisk jobmulighed. Ophør i projektet aftales altid med sagsbehandler.

Vilkår

Jeres kommune/jobcenter/virksomhed skal have indgået en samarbejdsaftale med projektet.

Der er ingen direkte udgift forbundet med at være en del af Projekt PVP FLEX, og vi tager os ikke betalt for den del af aktiviteterne, der ligger under projektet.