Projektet behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, som fortæller, hvordan projektet behandler personoplysninger på en lovlig og gennemsigtig måde.

Dataansvarlig

Erhvervsskolen Tietgen er projektets ejer og er sammen med projektets partnerskab dataansvarlig i projektets levetid.

Du kan kontakte projektets dataansvarlige gennem:

Tietgen KompetenceCenter
Ejlskovsgade 3,
5000 Odense C
6545 2500
tkc@tietgen.dk
www.tietgen.dk

Behandling af personoplysninger

Formål
Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

Oplysningerne bruges til at identificere deltageren og indsamles og behandles således til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af strukturfondsprojektet.

Derudover har behandlingen til formål, at vi kan levere de services, der er efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev og håndtere tilmeldinger samt optimere vores indhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond § 16, stk. 6, nr. 6.
  • Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 125, stk. 4, litra a, og Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 480/2014 af 3. marts 2014 artikel 25.
  • Europa Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 bilag I.
  • Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.

Type af personoplysninger

Navn og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, mailadresse), cpr nummer samt dato for tilmelding til projektet.

Kilde til oplysningerne

Vi får normalt oplysningerne fra projektdeltagerne selv.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der er statsstøtte i strukturfondsprojektet, skal oplysningerne opbevares indtil udgangen af 2033. Hvis der ikke er statsstøtte i det strukturfondsprojekt, skal oplysningerne opbevares i 5 ½ år efter Erhvervsstyrelsens sidste slutudbetaling til projektet.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen forefindes en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om deltagere. Hvis man vil gøre brug af en eller flere af nedenstående rettigheder, skal den dataansvarlige nævnt øverst kontaktes.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om den pågældende deltager, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Ret til at få urigtige oplysninger om den pågældende deltager rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har deltager ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde forefindes ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Hvis deltager har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

I visse tilfælde forefindes ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der kan læses mere om disse rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Der er mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, i tilfælde af at deltager er utilfreds med den måde, vi behandler vedkommendes personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger ses på www.datatilsynet.dk.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre projektets privatlivspolitik. Hvis vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi samtidig datoen nederst i ”Privatlivspolitik” (dette dokument) og angiver versionshistorik. Ved væsentlige ændringer vil man som tilknyttet projektdeltager modtage særskilt meddelelse herom.